พณ.ลั่นขายสินค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคามีโทษปรับหมื่นระบุผู้แจ้งเบาะแสได้รางวัลนำจับ25%

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงพฤติกรรมหลอกลวงซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ ทั้งการได้รับสินค้าไม่ตรงปก การจ่ายเงินซื้อสินค้าไปแล้วแต่ไม่ได้รับของ และการจำหน่ายสินค้าแต่ไม่แจ้งราคาและอีกหลายกลโกงนั้น ซึ่งในเรื่องนี้ กรมฯ เปิดรับการร้องเรียนการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ผ่านสายด่วน 1569 และอีเมล 1569@dit.go.th โดยเฉพาะกรณีร้านค้าออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก , อินสตาแกรม , ไลน์ และเว็บไซต์ที่ไม่ระบุราคาสินค้า บริการ หรือรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน แต่ให้โทรศัพท์ หรืออินบ็อกซ์ไปสอบถามข้อมูลราคา ให้ถือว่ามีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ทันทีทั้งนี้กรมการค้าภายในมีอำนาจดูแลรับผิดชอบในส่วนของราคาสินค้าและบริการโดยตรง ซึ่งร้านค้าออนไลน์เหล่านี้ จะต้องแจ้งราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน ถ้าไม่ลงหรือแจ้ง จะถือว่ามีความผิดกฎหมาย และมีบทลงโทษ ส่วนกรณีที่ซื้อสินค้าและได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ลงประกาศไว้ กรมฯ พร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนและพร้อมช่วยประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่ดูแลผู้บริโภคดำเนินการต่อไปสำหรับกรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับร้อยละ 25 ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท โดยหลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เช่น ข้อความที่พูดคุยกัน,การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับโดยตามประกาศการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ที่สำคัญการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้น จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้และกรณีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการ เช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการอีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow