เลขาฯส.ป.ก.ร่วมคณะรมว.เกษตรฯลงพื้นที่สงขลามอบส.ป.ก.4-01เกษตรกรอ.รัตภูมิ

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร อ.รัตภูมิ จ.สงขลาวันที่ 16 ต.ค.64 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง และ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก., นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน, นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รมว.กษ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวนรวม 8 ราย 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 59 ไร่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (ส.ป.ก.สงขลา) ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2531 รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 414,140 ไร่ พื้นที่บางส่วนกันคืนกรมป่าไม้และบางส่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ อาทิ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น 112,979 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่สามารถนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ จำนวน 296,402 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย (1) อำเภอกระแสสินธุ์ (2) อำเภอคลองหอยโข่ง (3) อำเภอควนเนียง (4) อำเภอจะนะ (5) อำเภอเทพา (6) อำเภอนาทวี (7) อำเภอนาหม่อม (8) อำเภอบางกล่ำ (9) อำเภอรัตภูมิ (10) อำเภอระโนด (11) อำเภอสะเดา (12) อำเภอสะบ้าย้อย และ (13) อำเภอหาดใหญ่ สำหรับผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (ส.ป.ก.สงขลา) ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 23,604 ราย ที่ดินจำนวน 33,144 แปลง เนื้อที่ประมาณ 287,592 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรจำนวน 423 ราย ที่ดินจำนวน 525 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,089 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ประมาณ 8,810 ไร่ ซึ่งขณะนี้กำหนดอยู่ในแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐