DSIจับมือกรมการขนส่งทางบกบูรณาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 12 ต.ค.64 ที่ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษ และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเดินทางเข้าพบนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 เพื่อหารือแนวทางการ บูรณาการทำงาน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมการขนส่งทางบก ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีรถยนต์ (รถหรู)นายไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า การเข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในครั้งนี้ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระหว่างดำเนินการคดีรถหรู ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมการขนส่งทางบก วันนี้จึงถือโอกาสเข้าขอบคุณ และร่วมประชุมหารือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน โดยทั้งสองหน่วยงาน ได้มีบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2548 ในการหารือครั้งนี้จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญ ดังนี้1. การกำหนดผู้ประสานงานระหว่างกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบนายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และกรมการขนส่งทางบก มอบนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ,2. การประสานงานระหว่างกันในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับจดทะเบียนรถยนต์ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง,3. การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรถยนต์ของกลาง และ 4. การบันทึกถ้อยคำเจ้าหน้าที่ประกอบเอกสารสำหรับการดำเนินการดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะจัดส่งข้อมูลรถยนต์ให้กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบ และร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ได้พยานหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวน ให้การสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับรถยนต์มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐