ในหลวงมีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า ฯพณฯ นายกิออส เวลลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวัลเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐