"มทร.พระนคร"รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย17อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 17 อัตรา ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.นักวิจัยปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง 9.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 10.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 11.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน 12.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน 13.สถาปนิกปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน 14.บุคลากรปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล 15.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา 16.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 17.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ https://recruit.rmutp.ac.th/register/ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 -23 กันยายน 2564 ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow