สหกรณ์สงขลาขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์CPSเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้พบปะผู้เข้าประชุมการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยได้ขอบคุณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทุกคน ทุกกลุ่มที่ช่วยกันจัดทำรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ปี 2564 ส่งครบทุกแห่งภายในกำหนดเวลา และในช่วงนี้ก็ขอให้ช่วยกันจัดทำแผนส่งเสริมฯ ปี 2565 ด้วยความละเอียด รอบคอบให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

การประชุม CPS ประจำเดือนเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการหารือประเด็นปัญหาที่พบจากการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในแต่เดือนของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทุกกลุ่มเวียนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้ มีนางนันทการ เตะแต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอนาทวีเป็นประธานการประชุมฯได้เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มส่งเสริมฯนำเสนอประเด็นมาแลกเปลี่ยนซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ผ่านระบบ Zoom meetings โดยมีกลุ่มงานวิชาการให้คำแนะนำวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นการฟ้องร้องดำเนินคดีบังคับจำนองลูกหนี้เงินกู้ การเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ตกค้างมาหลายปีฯ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการประชุม CPS ประจำเดือนจัดให้มีการประชุมทุกเดือน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาประเด็นการส่งเสริมสหกรณ์ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องสามารถนำไปแนะนำให้สหกรณ์ปฎิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความมั่นใจต่อผู้ส่งเสริมและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow