องคมนตรีติดตามงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
วันที่ 1 กันยายน 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 – 2564 ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ประกอบด้วย ด้านศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา จำนวน 76 เรื่อง ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวม 4,977,829 คน มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 79,765 คน และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.53 ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์ศึกษามีการใช้แผนแม่บทเป็นกรอบในการจัดทำแผนงานโครงการ และเป็นกรอบในการประสาน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ

ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ในปี 2564 นั้น ได้ดำเนินในงานต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพโดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 12 หลักสูตร ในรูปแบบ Onsite และ Online เช่น การปลูกเมล่อนด้วยปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง การแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น การปลูกแคคตัสและไม้อวบน้ำเพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร การอบรมเลี้ยงไก่ไข่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3,889 ราย นอกจากนั้นในส่วนของงานขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการทำธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปูม้าและปูทะเล ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ รวม 5 กลุ่ม 5 ตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 208 ครัวเรือน พื้นที่ 2,412 ไร่ สามารถสร้างผลผลิตที่มีมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าบก ป่าชายเลน ป่าชุมชน รวมถึงหญ้าทะเล เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังคงดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดทำโครงการ “กล้า อิ่ม สุข” แจกชุดปลูกผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน
ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ยึดหลักแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคง รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ ต่อไป
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow