ศิษย์เก่าสถาปัตย์ลาดกระบังชนะเลิศแบบตราสัญลักษณ์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมฯ

สวธ.ประกาศผลประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กันไปเมื่อวานนี้ (9 ก.ย. 64)
นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า สวธ.จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปสนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 84 ผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอธิคม ขัติยศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภูมิพัทร สันป่าแก้ว

ด้านผู้ชนะเลิศ นายวีระพงษ์ อมรสิน Graphic Designer ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ว่า แนวคิดการพิมพ์ลายนิ้วมือและรูปแบบตราประทับ เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจในการออกแบบที่สื่อถึงเครื่องหมายของการรับรองการคุ้มครองปกป้องและการประกาศความเป็นเจ้าของสำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้องค์ประกอบหลักสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1.รอยแห่งภูมิปัญญา เป็นรอยหยักแห่งความคิด รูปร่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบ ของ “สมอง” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเฉลียวฉลาด ความเชื่อ ทักษะ ภาษา การสั่งสมองค์ความรู้สู่การแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ
2.รอยแห่งการสร้างสรรค์ คือ รอยนิ้วมือแห่งการทำ สื่อถึง หลักฐานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือในการสร้างสรรค์ผ่านแนวทางปฏิบัติ เครื่องมือ อุปกรณ์วัตถุต่างๆ รวมถึงตัวแทนแห่งการแสดงออกเฉพาะตัวผ่านทางร่างกายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น นาฏยศิลป์ ประเพณี พิธีกรรมการละเล่น
3.รอยแห่งอัตลักษณ์ เป็นรอยลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวมเอกลักษณ์ไทยของจิตวิญญาณแห่งการคิดและทำผ่านแม่ลายไทยจากลายประจำยาม ที่ประกอบขึ้นจาก 6 เส้น สื่อความหมายถึง มรดกภูมิปัญญาฯ ทั้ง 6 ประเภทและเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นจากเราขาคณิตพื้นฐาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม ที่ให้ความหมายในเชิงนามธรรมซึ่งสอดคล้องกับ Logo ICH ของ UNESCO ดังนั้น การผสมผสานลายนิ้วมือในลายไทย หมายถึง DNA แห่งหัตถศิลป์และจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
สำหรับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำไปต่อยอดในการใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติต่อสาธารณชน พร้อมทั้งเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยิ่งขึ้น


รางวัลรองชนะเลิศ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow